Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

Статут

TSIGN

УКРАЇНА

ГЛАДКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 67-4/21

 

03 лютого 2021 року                                                                       с. Гладковичі

Про передачу комунального підприємства

«Водоканал» Першотравневої селищної

ради у власність Гладковицької сільської

ради та затвердження його статуту.

 

     Керуючись статтею 56-58, 78 Господарського Кодексу України, статтею 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст.ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про прийняття об'єктів права державної та комунальної власності,  Бюджетним кодексом України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Прийняти комунальне підприємство «Водоканал» Першотравневої селищної ради у власність Гладковицької сільської ради, код ЄДРПОУ 37774809, адреса: 11115, Житомирська область, смт.Першотравневе, вулиця Калинова, будинок 1, та рухоме і нерухоме майно, яке закріплене за цим підприємством.

 

2. Затвердити акти приймання-передачі майна комунального підприємства «Водоканал».

3. Перейменувати комунальне підприємство «Водоканал» Першотравневої селищної ради на комунальне підприємство «Водоканал» Гладковицької сільської ради.

4. Затвердити Статут комунального підприємства «Водоканал»,  Гладковицької  сільської ради. (додаток 1).

6. Доручити керівнику комунального підприємства «Водоканал» Гладковицької сільської ради здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Іванов В.Г.).

 

 

Гладковицький

сільський голова

          Микола БУХОВЕЦЬ

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Затверджено»

Рішенням 4 сесії Гладковицької сільської ради 8 скликання від

«03» лютого 2021 року № 67-4/21

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

Комунальне підприємство

«Водоканал»

Гладковицької сільської ради

Житомирської області

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Гладковичі

2021 р.

 

Комунальне підприємство «Водоканал» Гладковицької сільської ради Житомирської області ( в подальшому іменується Підприємство) діє на підставі цього Статуту, законів України «Про власність», «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного та Господарського кодексів України, рішень Гладковицької сільської Ради та іншого чинного законодавства України.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Підприємство утворене рішенням Гладковицької сільської ради (в подальшому – Представник власника) в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності, на підставі Законів України «Про власність», «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного та Господарського кодексів України, рішень Гладковицької сільської Ради та іншого чинного законодавства України.
  2.  Підприємство входить до сфери управління Гладковицької сільської ради, яка є Представником власника,  виконує його функції у межах, визначених Господарським кодексом та іншими законодавчими актами України.
  3.  Підприємство є самостійним суб’єктом господарювання (господарською організацією), який діє на підставі Статуту.
  4.  Майно Підприємства перебуває у комунальній вланості Гладковицької сільської ради Житомирської області та закріплюється за ним на праві оперативного управління.
  5.  Правом оперативного управління визнається право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником, для здійснення господарської діяльності, у межах, встановлених Господарським кодексом, іншими законами, а також власником майна.
  6.  За видом, організаційною формою, способом утворення та формування статутного фонду, формою власності Підприємство є унітарним комунальним підприємством, заснованим на комунальній власності Гладковицької сільської ради Житомирської області.
  7.  Підприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому Статутом та законодавчими актами України.
  8.  Підприємство не має в своєму складі інших юридичних осіб.

 

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА.

2.1 Повне найменування Підприємства:

Комунальне підприємство «Водоканал»

Гладковицької сільської ради Житомирської області

2.2 Скорочена назва Підприємства:

КП «Водоканал» Гладковицької сільської ради

Житомирської області

 

2.3 Юридична адреса Підприємства:

11114, вул. Калинова, 1, смт. Першотравневе Житомирської області

 

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТСВА.

 

  1. Основною метою та предметом діяльності Підприємства є самостійна систематична господарська діяльність, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів по забезпеченню потреб населення та інших категорій споживачів в забезпеченні питною водою, а також приймання та очищення стоків від перелічених суб’єктів, та іншою продукцією (роботою, послугами).
  2. До предмету діяльності Підприємства входить:
 • Забір, очищення та постачання води
 • Каналізація, відведення та чищення стічних вод
 • Збирання безпечних відходів
 • Збирання небезпечних відходів
 • Оброблення та видалення безпечних відходів
 • Інша діяльність щодо поводження з відходами
 • Інші види діяльності з прибирання
 • Будівництво житлових і нежитлових будівель
 • Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
 • Діяльність у сфері архітектури
 • Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах
 • Інша професійна, наукова та технічна діяльність не віднесена до інших угруповань.

 

Підприємство займається:

 

 • Видами діяльності, в тому числі для виконання яких потрібна наявність спеціального дозволу (ліцензії), тільки після його одержання в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • Зовнішньоекономічною діяльністю в порядку передбаченому чинним законодавством України, за погодженням з Представником власника майна.

 

 1. РОЗМІР І ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНОГО ТА ІНШИХ ФОНДІВ.

 

  1. Підприємство, за своєю організаційною формою є унітарним, створено одним засновником – Гладковицькою сільською радою.

Порядок створення та розмір статутного фонду визначається Гладковицькою сільською радою. Статутних фонд Підприємства створюється за рахунок майнових прав з виконанням в господарському обігу Підприємства майна, яке згідно акту приймання-передачі надається в оперативне управління.

Розмір статутного фонду становить 1000,00 грн.

  1. Підприємство формує в межах своєї діяльності три основних фонди: фонд матеріального заохочення, фонд соціально-культурних заходів і фонд розвитку виробництва. Розробка Порядку формування фондів покладається на керівника Підприємства, та підлягає обов’язковому затвердженню Представником власника майна.

Підприємство забезпечує для всіх працюючих безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності, якщо та була зумовлена провиною Підприємства.

 

 1. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА.

 

  1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, які передані йому в оперативне управління, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства або в інших, передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів.
  2. Майно, в залежності від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності належить до основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів.

Основними фондами виробничого і невиробничого призначення є будинки, споруди, машини, устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар та інше майно тривалого використання, що віднесено законодавством до основних фондів.

   Оборотними засобами  є сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються, інше майно виробничого і невиробничого призначення, що віднесено законодавством до оборотних засобів.

Коштами у складі майна Підприємства є гроші у національній та іноземній валюті, призначені для здійснення товарних відносин Підприємства з іншими суб’єктами господарювання, а також фінансових відносин відповідно до законодавства.

Товарами у складі майна визнаються вироблена продукція (товарні записи), виконані роботи та послуги.

  1. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності Гладковицької сільської ради смт. Першотравневе і відповідно до Законів України, Статуту закріплено за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вартість якого відображена в балансі. Майно закріплено за Підприємством Власником (Представником власника) для здійснення господарської діяльності, у межах, встановлених Господарським кодексом та іншими законами, а також власником майна – Гладковицькою сільською радою – у цьому Статуті.
  2. Представник власника майна безпосередньо або через уповноважений ним орган:
 • Здійснює контроль за використанням і збереженням закріпленого на праві оперативного управління майна, відповідності відношення його до одного і того ж виду активу в момент придбання та на момент прийняття рішення про відчуження;
 • Має право вилучати у підприємства надлишкове майно, а також майно, що не використовується не за призначенням.
  1. Джерелами формування майна Підприємства є :
 • Комунальне майно, закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;
 • Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);
 • Доходи від операцій з цінними паперами;
 • Кредити банків та інших кредиторів;
 • Капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 • Надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів (комплексів), що передані йому на праві оперативного управління, реалізації майна іншим субєктам (використовується в порядку, який розроблено Керівником Підприємства та погоджено з Представником власника майна);
 • Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;
 • Частина доходів Підприємства, одержаних ним за результатами господарської діяльності, яка передбачена Статутом;
 • Інші джерела, не заборонені законом.
  1. Держава гарантує захист майнових прав Підприємства. Вилучення державою у Підприємства його майна здійснюється тільки у випадках і порядку, передбачених Законами України.

 

 1. ОРГАНИ УПРАЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА.
  1. Управління підприємством здійснюється у відповідності зі Статутом, на основі поєднання прав власника майна (Представника власника майна) щодо використання свого майна і участі в управління трудового колективу.

Підприємство у відповідності з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україна» є підзвітним Гладковицькій сільській раді.

  1. Вищим органом управління Підприємством є  Гладковицька сільська  рада.

До компетенції вищого органу управління відносяться:

 • Визначення основних напрямків діяльності Підприємства;
 • Визначення організаційної структури Підприємства;
 • Затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень;
 • Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 • Визначає порядок створення та розмір статутного фонду;
 • Надання дозволу на продаж або інше розпорядження майном підприємства, що належить до основних фондів.
  1. Керівництво поточною господарської діяльністю Підприємства здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється розпорядженням Гладковицького сільського голови. Директор вирішує питання діяльності Підприємства,  за винятком тих, що належать до компетенції Гладковицької сільської ради. З Директором підприємства укладається контракт. В контракті з керівником Підприємства визначаються, строк найму, права, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством України, інші умови найму за погодженням сторін.

Керівник Підприємства:

 • Без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, судових органах, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
 • Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах Статуту, за винятком тих, які згідно зі Статутом віднесено до компетенції інших органів управління;
 • Приймає на роботу та звільняє з неї, в межах чинного трудового законодавства працівників Підприємства;
  1. Трудовий колектив приймає участь:
 • В розробці проекту та затвердженні колективного договору;
 • В розробці питань самоврядування трудового колективу;
 • У визначенні переліку і порядку надання працівникам Підприємства соціальних пільг;
 • Визначенні розмірів та видів заохочення продуктивної праці, винахідницької і раціоналізаторської діяльності;
 • У порушенні клопотань про представлення працівників до державних нагород.

При укладенні трудового договору (контракту, угоди) з працівниками Підприємство зобов’язане забезпечити належні і безпечні умови праці, її оплату не нижчу від визначеного законом мінімального розміру, а також забезпечення інших соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством.

 

 1. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

 

  1. Основу планів Підприємства становить надання (власними силами або за допомогою третій осіб) комунальних послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (які є складовою частиною функціонального призначення житлово-комунальної послуги), а також державні замовлення та договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Підприємство при підготовці планів свого економічного розвитку погоджує із Гладковицькою сільською радою заходи, які можуть викликати екологічні, соціальні та інші наслідки, що зачіпляють інтереси населення.

  1. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємство, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, будь-яких умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.
  2. Підприємство реалізує свою продукцію (роботи, послуги), майно за цінами і тарифами, що встановлюються відповідно до законів та інших нормативно-правових актів, або на договірній основі.

Комунальні послуги, які відносяться згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до ІІ групи затвердження цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги, а саме:

 • Ціни (тарифи), які затверджують органи місцевого самоврядування на відповідній території, надаються у відповідності з цінами/тарифами розмір яких затверджено Гладковицькою сільською  радою.
  1. Підприємство має право відкривати рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та касових операцій за місцем реєстрації Підприємства або у будь-якому банку України.
  2. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється Законами України, та іншими прийнятими відповідно до них нормативними актами.
  3. Підприємство виконує всі вимоги держави, передбачені кодексом законів про працю щодо своїх працівників, у межах наявних коштів у фондах матеріального заохочення і соціально-культурних заходів.

Підприємство забезпечує визначену відповідно до закону кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів, підлітків та інших верств населення, що потребують соціального захисту.

  1. Дирекція Підприємства приймає рішення про одержання кредитів, чи придбання основних засобів, для виробничих потреб за погодженням із Представником власника, якщо сума кредиту або закупівлі перевищує 50 (п’ятдесят) прожиткових мінімумів станом на 1 січня бюджетного року.

 

 1. ОБЛІК  І  ЗВІТНІСТЬ.

 

  1. Підприємство здійснює централізований і оперативний бухгалтерський (фінансовий) облік результатів діяльності Підприємства, веде статистичну звітність.
  2. У разі зміни директора, обов’язковим є проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку передбаченому чинним законодавством України. Аналіз фінансово-господарської діяльності проводить ревізійна комісія, яка призначається Представником власника, або уповноваженим нею органом

 

 1. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ.

 

  1. Прибуток Підприємства, в разі його наявності, є одним з показників його господарської діяльності, визначається шляхом зменшення суми валового доходу Підприємства за певний період на суму валових витрат (порядок визначення яких встановлений відповідними актами).
  2. Для цілей оподаткування законом (або іншим нормативним документом) може встановлюватися спеціальний порядок визначення доходу як об’єкта оподаткування.
  3. Підприємство повинно направляти отриманий прибуток (дохід) від господарської діяльності на придбання основних засобів, необхідних для забезпечення безаварійної роботи, майна, закріпленого за ним на праві оперативного управління, заохочення працівників в межах і порядку, встановлених колективним договором, додатками до нього, на покриття фактичної собівартості послуг за тарифами/цінами, визначеними Представником власника, мінімальними цінами/тарифами, встановленими Кабінетом Міністрів України.
  4. Збитки Підприємства, в залежності від способу їх утворення, підлягають покриттю з прибутку, отриманого Підприємством, шляхом отримання капітальних вкладень, дотацій з бюджетів або шляхом встановлення пільг в межах чинного законодавства.

 

 1. ЛІКВІДАЦІЯ  І  РЕОРГАНІЗАЦІЯ  ПІДПРИЄМСТВА.

 

  1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється  у відповідності до Господарського Кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», шляхом його реорганізації або ліквідації.
  2. Підприємство ліквідується за ініціативою Представника власника, а також:
 • У випадках передбачених Господарським Кодексом України;
 • У зв’язку з закінченням строку, на який створювалося Підприємство, чи у разі досягнення мети, заради якої його було створено;
 • У разі визначення його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом;
 • У разі скасування його державної реєстрації;
 • За рішенням суду.

Скасування державної реєстрації позбавляє Підприємство статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з держаного реєстру.

Підприємство вважається ліквідованим з дня внесення до держаного реєстру відповідного запису про припинення його діяльності.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь