Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

ВСЕ ПРО ХВОРОБУ ЛАЙМА

Дата: 10.07.2024 14:53
Кількість переглядів: 24

 

Кліщі переносять такі небезпечні хвороби, як кліщовий енцефаліт і бореліоз (хвороба Лайма). І якщо кліщовий енцефаліт в нашій країні не зустрічається вже кілька років поспіль, то бореліоз в останні роки все частіше зустрічається на території України. Збудником захворювання є бактерія сімейства спірохет. І якщо вірусом кліщового енцефаліту можна заразитися через слину кліщів, то розмноження борелій у кліщів відбувається переважно в кишківнику при подальшому їх виділенні через фекалії.

Через цюособливістьзараженняможевідбутись не лише через укус кліща, але такожтоді, коли вирозчавилийогопальцями. Пікзараженнябореліямиприпадає на весняно-літнійперіод. Дуженебезпечнимистають в цьомувипадку укуси іксодовихкліщів — у цьогорізновидупаразитівсаменастаєперіодактивності. Тривалістьінкубаційногоперіодуможестановитиблизькотридцятидіб, протенайчастішевінвизначається в 5–11 діб.

 

Групапрофесійногоризику

Небезпека укусу кліща та подальшогозахворюванняіснує для всіх «працівниківвідкритогоповітря», чия робота пов’язана з перебуванням на природі.

До них належать:

· працівникиагропідприємств;

· лісники та лісоруби;

· екологи;

· військові;

· геологи;

· екскурсоводи та туристичніінструктори;

· дорожніробітники;

· будівельники;

· зв’язківці;

· працівники водного господарства.

 

Клінічніспостереження дозволили визначитиранній та пізнійперіодицьогозахворювання.

Під час ранньогоперіоду (першоїстадії) з’являютьсяпершісимптоми — як на шкірі, так і загальноінфекційні.

Друга стадія характерна поширеннямінфекції з первинноговогнищаорганізмом в цілому. Йдеться про другий – четвертийтиждень з моменту зараження.

Що ж до пізньогоперіоду, то йогорозвитоквідзначається через двамісяці з початку захворювання, а в деякихвипадкахнавіть через кількароків з цього ж моменту. Тодійдетьсявже про хронічну форму бореліозу, при якійз’являютьсявсівластивійомусимптоми.

Попри те, що в класичномуваріантіперебігубореліозувиділяють три стадіїзахворювання, це не є обов’язковим. У деякихвипадкахможе бути відсутньою перша стадія, а в інших — двінаступні.

 

Перша стадіязахворювання

В середньомутриваєпротягомтижня. Типові для неї прояви нагадуютьсимптомиінфекційнихзахворювань, при цьомудодатковоспостерігаєтьсятакожураженняшкіри. Для гострого синдрому інтоксикаціїхарактерніголовнийбіль, нудота й лихоманка, викликанапідвищеною температурою (близько 40 °C). Крімцього, виникаютьболі в суглобах та в м’язах.

Відзначаютьсятакожвираженаслабкість, сонливість, швидкастомлюваність. Часто спостерігаєтьсязбільшеннянаближених до місця укусу лімфатичнихвузлів, м’язипотилицінабуваютьстійкоїскутості та напруженості. Почервоніння, яке виникає в місці укусу кліща, є головнимклінічнимпроявомбореліозу. Поступовопочервонінняпоширюється, йогорозміриможутьколиватисявід 1 до 10 см, інколидосягаючи 60 і більше см. Одночасно з цимформуєтьсясинюшний набряк.

 

Як визначити хворобу?

Як правило, червонаплямаболюча та гаряча на дотик, хворийвідчуваєсвербіння. Форма червоноїплямипереважно округла або овальна, у більшрідкіснихвипадках вона маєдовільнунеправильну форму. Зовнішнікраївраженоїшкіри в основному не підносяться над рівнемшкіриздорової, при цьому вона маєбільшяскравийвідтінок, хвилястий край. Досить часто пляманабуваєхарактерноїкільцеподібноїформи. Зберігатися вона можедоситьдовго, інколимісяцьабо й кількамісяців, а часом можезникати без необхідностілікування за кількаднів.

На місці укусу паразита можезалишитисящільнашкірочкааборубець.

У ряду хворихможутьспостерігатисьплями не тільки в ділянці укусу кліща, але й на іншихділянкахшкіри (менших за розміром), щопояснюєтьсяпоширеннямвірусу через кров. Крім того, в них немаєслідіввід укусу кліща та характерного ущільнення в центрі.

Важливозазначити, щопочервонінняможе не супроводжуватисяознакамиінтоксикації та лихоманки, тому подеколивоно є єдинимпроявомзахворювання.

Примітно, щопервиннаалергічнареакціяшкіри на укус не маєнічогоспільного з кліщовимбореліозом і зникає через кількаднів з моменту видалення паразита. Водночасперебігзахворюванняможливий і без появипочервоніння, але з проявамиінтоксикації та лихоманки, що, відповідно, значноускладнюєправильнудіагностику. Для підтвердженнядіагнозупроводятьсялабораторнідослідження.

 

Якщо настала друга стадія

Цейперіодхарактернийвиникненнямкардіо- та неврологічнихускладнень, якіпочинаютьтурбувати хворого з другого – четвертого тижнязахворювання. Прояви слабкої симптоматики можутьвиникнутидосить рано. Виражена ж неврологічна симптоматика в більшостівипадківспостерігається через кількатижнів з початку захворювання, тобто, з того моменту, коли вжезниклопочервоніння. Розвиваєтьсясерознийменінгіт з головнимболемрізногоступеняінтенсивності, зісвітлобоязню, нудотою та блюванням, больовимивідчуттями в очнихяблуках, напруженістюм’язівпотилиці.

У третинихворих в цейперіодспостерігаєтьсяпомірна симптоматика енцефаліту, щопроявляється в порушеннях сну, зниженніуваги, в розладахпам’яті, в емоційнихрозладахтощо. Більш як половина хворихвідчувають симптоматику невритівчерепнихнервів, часто цеможесупроводжуватися парезом м’язівобличчя, а такожпоколюванням і оніміннямураженоїчастиниобличчя. Можутьтакожз’являтисяболі в ділянцінижньоїщелепиабовуха.

Одним з типовихрозладівневрологічного характеру стаєменінгіт разом з ураженнямкорінцівспинальнихнервівпереважно в ділянцішийно-грудного відділу. Неврологічніпорушення, як правило, минають через місяць, проте часом маютьмісцеїхрецидиви з наступним переходом у хронічну форму.

ВАЖЛИВО!  КЛІЩОВИЙ БОРЕЛІОЗ, СИМПТОМИ ЯКОГО ТРИВАЛИЙ ЧАС ПРОТІКАЮТЬ В ХРОНІЧНІЙ ФОРМІ, В ДЕЯКИХ ВИПАДКАХ СТАЄ ПРИЧИНОЮ ЧАСТКОВОЇ АБО ПОВНОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ.

Важливовідзначити, щосамеураженнянервовоїсистемидозволяєвизначитикліщовийбореліоз у тому випадку, коли відсутніхарактерні для ньогопочервоніння та загальноінфекційний синдром.

Примітно, що в цейперіод (близькоп’ятитижнів) окреміхворіпочинаютьвідчуватипорушеннясерцевоїдіяльності — з появоюболів у ділянцісерця, аритмією. Можливийрозвитокміокардитучи перикардиту. Прояви серцевої симптоматики можутьтривативідкількохднів до місяця-півтора. Важливотакож те, щопротягомдругоїстадіїзберігаютьсяслабкість, болі в суглобах, м’язах і кістках.

 

Третястадія

Для третьоїстадіїхарактерневраженнясуглобів, яке починається через два місяці з початку захворювання та пізніше. Як правило, враженнязазнаютьвеликісуглоби (особливо колінні), часто їхлокалізаціямаєодносторонній характер. У багатьохвипадкахспостерігаєтьсярозвитоксиметричногополіартриту. Рецидивуютьартрити, в основному, протягомдекількохроків, при цьомуїхпротіканнянагадуєхронічний характер. Пізнійперіодзахворювання з постійнимперебуванням в організмійогозбудникапризводить до переходу захворювання в хронічну форму.

 

Хронічна форма бореліозу

Спостерігаєтьсячергуванняремісій з рецидивами. У деякихвипадкахзахворюваннянабуває характеру рецидивів в безперервномуїхпрояві. Для хронічногобореліозу характерна наявність артриту, окрімцьогорозвиваються і типовізміни, характерні для хронічногозапалення, з витонченням хряща та йоговтратою. Досить частим симптомом стаєураженняшкіри, щовиявляється у формідоброякісноїлімфоцитоми. Їйвластива легка болючість, щовизначається при натисканніпальцями. Їїнаявність в цихділянкахможеколиватисявідкількохмісяців до кількохроків.

Іншимтиповимураженням для хронічноїформизахворювання є атрофічнийхронічнийакродерматит. Цесиньо-червоніцятки, щоутворюються в ділянцірозгинальнихповерхонькінцівок, при цьомуїмвластиватенденція до периферичногозбільшення в розмірах, а також до злиття і систематичного запалення. Розвиток такого процесуможетриватипротягомкількохмісяців, а іноді й років. Слідзауважити, щокліщовийбореліоз, симптомиякоготривалий час протікають в хронічнійформі, в деякихвипадкахстає причиною частковоїабоповноївтратипрацездатності.

 

Діагностуваннябореліозу

Наведений поділ на стадії в ціломуумовний, причомуклінічні прояви по кожному з періодівможутьвідрізнятися. Раннюдіагностикузахворюванняпроводять на основіотриманихклініко-епідеміологічнихпоказників.Наявність у хворого типового для бореліозупрояву у виглядіеритемизабезпечуєреєстраціюзахворювання без необхідностіуточнення у вигляді лабораторного підтвердження та необхідностіспецифічнихданихстосовно укусу кліща. Лабораторнадіагностика проводиться на підставідослідження крові.

Слід  пам’ятати, що при любих проявах  укуса  кліща  необхідно звернутися за консультацією до свого сімейного лікаря.

Будьте здорові та не хворійте!« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь