Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з побутовими відходами з індивідуальними споживачами-фізичними особами

Дата: 04.05.2023 08:10
Кількість переглядів: 140

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з поводження з побутовими відходами з індивідуальними споживачами-фізичними особами

 

с. Гладковичі                                                                                                         травень 2023р.

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОКАНАЛ» ГЛАДКОВИЦЬКОЇ СЛЬСЬКОЇ  РАДИ (далі    Виконавець) в особі директора Товкача Євгенія Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї            сторони, і      

фізична особа                                                                                              ,

(далі - Споживач), з іншої сторони (разом - сторони), уклали договір про таке.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Даний  Договір є публічним відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Споживачів. Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Споживача до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

2. Терміни, що використовуються у цьому Договорі, вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про відходи», Законі України «Про житлово-комунальні послуги», в Правилах надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених Постановою КМУ №1070 від 10.12.2018р.

 

УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

3. Для всіх осіб, які до моменту опублікування цього Договору не користувалися послугами Виконавця, підтвердженням повного та безумовного акцептування (приєднання) Договору є беззастережне прийняття його умов та здійснення останнім плати за надані послуги.

4. Договір вважається укладеним без/з його подальшим оформленням у письмовому вигляді з моменту акцептування договору та/або сплати Споживачем рахунку (квитанції) Виконавця за надані послуги з поводження з побутовими відходами чи вчинення інших дій, передбачених договором або чинним законодавством України, що свідчить про згоду дотримуватися умов Договору, без його підписання письмового примірника Сторонами, надання Виконавцю підписаної Заяви-приєднання, факт отримання послуги.

5. Споживач дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту надання останньому заяви-приєднання та/або оплати наданих послуг.

6. Виконавець на вимогу Споживача надає йому оформлену належним чином письмову форму цього Договору.

Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, тарифів та норм накопичення, що діятимуть на момент акцептування цього Договору.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

7. Виконавець зобов’язується надавати Споживачеві згідно з графіком та умовами цього Договору послуги з поводження з побутовими відходами, а Споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги за встановленими тарифами та нормами накопичення у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі – послуги) відповідно правил благоустрою території, з урахуванням схеми санітарного очищення.

 

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

8. Виконавець надає Споживачеві послуги з поводження з побутовими відходами.

9. Послуги з поводження з побутовими відходами надаються за контейнерною схемою.

10. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 1 куб. метрів, що належать Виконавцеві.

Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з 6:00 до 15:00 години.

11. Вивезення та завантаження великогабаритних і ремонтних відходів здійснюється Виконавцем окремо за заявкою Споживача:

Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

 

ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПОСЛУГ

12. Критерієм якості послуг з поводження з побутовими відходами є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СПОЖИВАЧА

13. Споживач має право на:

- одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

- одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

- усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

- несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

- перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

- складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

- отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі.

14. Споживач зобов’язується:

- укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

- своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

- оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

- дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

- у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до умов цього договору;

- письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 10 календарних днів від дня настання такої події;

- створювати Виконавцю умови для вільного доступу до таких контейнерних майданчиків, не допускати перевантаження контейнерів;

- забезпечити  належне збирання та зберігання відходів, з урахування унеможливлення їх переповнення;

-  сприяти  Виконавцю  у  наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором.

 

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

15. Виконавець має право:

- вимагати від Споживача забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків;

- вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи;

- припинити/зупинити надання послуг у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

- вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

- звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов договору;

- отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі  Споживача.

16. Виконавець зобов’язується:

- забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

- розмістити публічний договір на офіційному вебсайті : https://gld-tg.gov.ua/;

- без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

- розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

- вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

- своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

- своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

- інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті : https://gld-tg.gov.ua/ та інформаційних стендах;

- забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності Виконавця;

- ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

 

ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

17. Споживач вносить однією сумою плату Виконавцю, яка складається з:

- плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу надання послуг, визначених відповідно до рішень виконавчого комітету Гладковицької сільської ради;

- плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному Виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України.

18. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Плата за послугу та за абонентське обслуговування нараховується щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку за платою за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

19. Виконавець формує на основі норм надання послуг рахунок на оплату послуг та надає Споживачеві у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги. Рахунок надається на паперовому носії.

20. Споживач здійснює оплату за цим Договором щомісяця не пізніше останнього числа місяця, наступного за розрахунковим, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

Під час здійснення оплати Споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата Виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли Споживачем не визначено розрахунковий період або за зазначений Споживачем період виникла переплата, Виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості Споживача за минулі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі відсутності такої заборгованості в рахунок майбутніх платежів Споживача починаючи з найближчих до дати здійснення платежу розрахункових періодів.

Виконавець не має права зараховувати плату за послугу в рахунок погашення пені, нарахованої Споживачу без згоди Споживача.

У разі коли Споживач не повністю вніс плату Виконавцю за розрахунковий період, а також коли Виконавець здійснює зарахування переплати в рахунок заборгованості за минулі періоди або в рахунок майбутніх платежів Споживача, отримані від Споживача кошти зараховуються:

в першу чергу - в рахунок плати за послугу;

в другу чергу - в рахунок плати за абонентське обслуговування.

21. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну тарифів на послуги Виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це Споживачам із зазначенням рішення відповідних органів.

У разі зміни тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію.

Споживач не звільняється від оплати послуги, інших платежів, визначених відповідним договором про надання послуг, отриманої ним до укладення цього договору.

 

УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

22. У разі внесення змін до цього Договору, Виконавець зобов'язується розмістити відповідне повідомлення про такі зміни та новий текст публічного Договору на офіційному офіційному вебсайті: https://gld-tg.gov.ua/  протягом 10 робочих днів з моменту набрання змінами чинності.

У разі незгоди Споживача зі змінами, спір вирішується у судовому порядку.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

23. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» ТА Закону України «Про відходи».

24. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг».

25. За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

26. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту умов цього договору.

 

РОЗВЯЗАННЯ СПОРІВ

27. Спори за договором між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

28. Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

 

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

29. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

 

СТРОК ДІЇ, УМОВИ ПРОДОВЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

30. Цей договір набирає чинності з моменту акцептування його Споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності. 

31. Дія договору припиняється у разі:

- смерті фізичної особи - Споживача;

- переходу права власності (користування) на квартиру/індивідуальний (садибний) житловий будинок до іншої особи  або припинення права власності, шляхом письмового повідомлення Споживачем Виконавця;

- ліквідації юридичної особи - (Виконавця) або визнання його банкрутом.

32. Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відповідно до статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

 

ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

33. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови цього Договору. Споживач, який акцептував умови цього Договору підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору.

34. Даний Договір публічно доводиться до відома всіх Споживачів Гладковицької сільської територіальної громади, шляхом його розміщення на офіційному вебсайті Гладковицької сільської ради.

35. Споживач надає Виконавцю згоду на обробку будь-яких персональних даних Споживача та виконання пов’язаних із такою обробкою дій у рамках цього Договору та Закону України «Про захист персональних даних».

36. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

37. З Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів Споживач ознайомлений.

 

 

          ВИКОНАВЕЦЬ                                                             СПОЖИВАЧ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ від 01.05.2023

про публічну пропозицію (оферту) КП «Водоканал» Гладковицької сільської ради
про укладення ПУБЛІЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ
про надання послуг з  поводження з побутовими відходами

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Додаток 1

                                                                                                        до публічного договору про надання послуг

                                                                                                        з поводження з побутовими відходами з

                                                                                                        індивідуальними споживачами-фізичними

                                                                                                        особами

 

 

Заява-приєднання

 

Ознайомившись з умовами договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами з індивідуальними споживачами-фізичними особами (далі-Договір), на

__________________________________________________________________

(назва офіційного вебсайті органу місцевого самоврядування та/або сайту Виконавця послуги)

 

приєднуюсь до Договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами з індивідуальними споживачами-фізичними особами з ____________________________________

                                                                                                                                       (назва Виконавця)

З такими нижченаведеними даними:

 

Інформація про Споживача

  1. Прізвище, ім'я  по батькові

______________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер

_________________________________

Номер телефону

_________________________________

Ареса електронної пошти

_________________________________

 

  1. Адреса будинку Споживача

Вулиця _______________________________

Номер будинку ____________

Населений пункт _______________________

Район ________________________________

Область ______________________________

Індекс __________

 

  1. Кількість зареєстрованих осіб у будинку Споживача _____

 

 

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання

 

 

 

________________                         ___________________                  ____________________

              (дата)                                                                (підпис)                                                      (П.І.Б. Споживача)

 

 

 

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

 

 

 

 

 

                                                                                                        Додаток 2

                                                                                                        до публічного договору про надання послуг

                                                                                                        з поводження з побутовими відходами з

                                                                                                        індивідуальними споживачами-фізичними

                                                                                                        особами

 

 

 

Ціна договору

 

______________________________________________________________________________

(П.І.Б. Споживача)

 

Тариф на послугу становить:

- для мешканців багатоквартирних будинків – 8,50 гривень на місяць за одну особу;

- для мешканців індивідуальних (садибних) житлових будинків – 11,00 гривень на місяць за одну особу.

 

Пата за абонентське обслуговування становить:

- для мешканців багатоквартирних будинків – 6,36 гривень на місяць;

- для мешканців індивідуальних (садибних) житлових будинків – 6,36 гривень на місяць.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь